06 Септември 2010

ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ(8120101)

Posted in Професии

 Всеки, придобил степен на квалификация по специалността ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, ще добие умения:

• Да осъществява посредничество
• Да предлага, рекламира и продава туристически продукти
• Да борави с документи - митнически и банкови
• Да консултира клиентите относно административни, здравни и митнически формалности
• Да упражнява кореспондентски услуги
• Да преодолява културните, социалните и религиозните различия при обслужване на клиентите
• Да представя и рекламира продуктите
• Да урежда сметките на туристите при различни видове плащания – в брой, с чек, с кредитна карта и т.н.
• Да се справя с оплакванията, жалбите и рекламациите
• Да владее текущата отчетност
• Да ползва речевия етикет и протокол при представяне на основните и допълнителни услуги
• Да владее техники за спечелване на туристите и превръщането им в постоянни клиенти

Учебният план за Организатор на туристическа агентска дейност, с който е придобита лицензията за обучение по тази професия, е разработен  въз основа на Държавните Образователни изисквания и Националните Изпитни Програми на МОН, в това число дисциплини по обща професионална подготовка и дисциплини
по специфична професионална подготовка.

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

 Професионалната квалификация за ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ се предлага чрез ОНЛАЙН обучение .

За повече информация относно вида обучение, моля, изберете някоя от долните колонки:

                             


Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.