06 Септември 2010

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ - НОВО!

Posted in Обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ МАРТИЛЕН ФМ, СОФИЯ!

ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!

Професионалното Онлайн Обучение е равнопоставено на редовната форма на обучение по отношение на издаваната Диплома!
Индивидуално Професионално Онлайн Обучение, Лицензирано от НАПОО се предлага за следните професии:


• ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
За придобиване на трета степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb)


За придобиване на умения по част от професията - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb)


• ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
За придобиване на втора степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb)


• ОФИС СЕКРЕТАР
За придобиване на втора степен  на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb)


• ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
За придобиване на трета степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb)


За придобиване на умения по част от професията - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb)


• ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК
За придобиване на втора степен на професионална квалификация - Виж повече

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО - ВИЖ ПОВЕЧЕ - PDF (848 kb) 

След успешното полагане на всички необходими изпити ще получите:
• ДИПЛОМА:
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

• ДИПЛОМА:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА ИЛИ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
,
лицензирани от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

Онлайн формата на обучение е максимално гъвкава и адаптивна. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебните планове и издаваната диплома. Обучението се извършва индивидуално, изцяло електронно, с присъствен ден за полагане на изпити. Хората в неравностойно положение, с разрешение на НАПОО, ще могат да бъдат изпитани чрез специално разработен онлайн метод.

  • След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният получава право за достъп до същинската част на интернет сайта. Там са разработени всички учебници, изпитни тестове и задачи за упражнения, в съответствие с учебните програми, които отговарят на Държавните Образователни Изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация. От електронните учебни материали обучаемият се самоподготвя и чрез предвидените тестове се самооценява. Когато системата покаже успеваемост под 50 % при първо решаване на теста, всеки обучаем получава втори и последен шанс да се самоизпита.

  • За решаване на всеки тест разполагате със 120 минути. Ако обучаемият не може да се справи, системата автоматично прекъсва процеса на самоизпитване.

  • Когато обучаемият е избрал да се обучава за степен на професионална квалификация, за да се подготви за изпита по практика, той има право на  5 индивидуални скайп консултации по 40 минути с наш преподавател по предварително уговорени часове в удобно за него време.             

  • Лицата в неравностойно положение ще могат да се обучават по индивидуални учебни планове и програми, според техните потребности и възможности.

  • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.

  • Курсовете за част от професията завършват с полагане на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.