06 Септември 2010

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Posted in Обучение

ИНДИВИДУАЛНО  ОБУЧЕНИЕ ! 


ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО !

Онлайн обучение се предлага за следните професии:

  1. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
  1. ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ
  1. ОФИС СЕКРЕТАР
  1. ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
  1. ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ?

След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният получава право за достъп до същинската част на интернет сайта. Там са разработени всички учебници, изпитни тестове и задачи за упражнения, в съответствие с учебните програми, които отговарят на Държавните Образователни Изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация. От електронните учебни материали обучаемият се самоподготвя и чрез предвидените тестове се самооценява. Когато системата покаже успеваемост под 50 % при първо решаване на теста, всеки обучаем получава втори и последен шанс да се самоизпита.

  • За решаване на всеки тест разполагате със 120 минути. Ако обучаемият не може да се справи, системата автоматично прекъсва процеса на самоизпитване.
  • Когато обучаемият е избрал да се обучава за степен на професионална квалификация, за да се подготви за изпита по практика, той има право на  5 индивидуални скайп консултации по 40 минути с наш преподавател по предварително уговорени часове в удобно за него време.

                                        

  • Лицата в неравностойно положение ще могат да се обучават по индивидуални учебни планове и програми, според техните потребности и възможности.
  • Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по Национални Изпитни Програми в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията.
  • Курсовете за част от професията завършват с полагане на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Центърът за професионално обучение към Сдружение „МАРТИЛЕН ФМ“ е създаден през 2007 г. в гр. София. Притежава лицензия № 200712477 по чл. 22, ал. 6 от Закона за професионално образование и обучение, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.