25 Октомври 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионално Образование и Обучение. Оперативен Счетоводител
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


УЧЕБЕН ПЛАН


за професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация - трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344030 Оперативен счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440301 Счетоводство отчитане

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

 

София, 2017

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ

Счетоводство отчитане І СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ОБЩОПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ІІ СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВКА
 • ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика на предприятието

30

 

 

 

3

Пари, банки и парична политика

25

 

 

 

4

Бизнескомуникации

20

 

 

 

5

Право

20

 

 

 

6

Обща теория на пазарното стопанство

40

 

 

 

7

Предприемачество

20

 

 

 

8

Обща теория на статистиката

10

 

 

 

ВСИЧКО А: 

185

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1

Обща теория на счетоводната отчетност

 

 

80

 

2

Счетоводни стандарти

 

 

60

 

3

Банково счетоводство

 

 

68

 

4

Бюджетно счетоводство

 

 

78

 

5

Застрахователно счетоводство

 

 

68

 

6

Компютърна обработка на счетоводната информация

 

 

55

 

7

Счетоводство на предприятието

 

 

140

40

8

Производствена практика

 

 

 

226

 

ВСИЧКО Б:

 

 

775

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

960

 

               

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ специалност ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО.

 3. Държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация по професията.

 5. Придобитата ТРЕТА степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

 6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б (вариант Б 15 – проект 2017г. МОН)

 • Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.Свидетелство за професионална квалификация