25 Октомври 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ (код-3440101)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионално Образование и Обучение. Оперативен Счетоводител
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


УЧЕБЕН ПЛАН


за професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация - трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344030 Оперативен счетоводител

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440301 Счетоводство отчитане

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

 

София, 2017

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: - СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ

Счетоводство отчитане І СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ОБЩОПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
ІІ СЕМЕСТЪР
 • УСВОЯВАНЕ И САМОИЗПИТВАНЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДГОТОВКА
 • ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

20

 

 

 

2

Икономика на предприятието

30

 

 

 

3

Пари, банки и парична политика

25

 

 

 

4

Бизнескомуникации

20

 

 

 

5

Право

20

 

 

 

6

Обща теория на пазарното стопанство

40

 

 

 

7

Предприемачество

20

 

 

 

8

Обща теория на статистиката

10

 

 

 

ВСИЧКО А: 

185

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

1

Обща теория на счетоводната отчетност

 

 

80

 

2

Счетоводни стандарти

 

 

60

 

3

Банково счетоводство

 

 

68

 

4

Бюджетно счетоводство

 

 

78

 

5

Застрахователно счетоводство

 

 

68

 

6

Компютърна обработка на счетоводната информация

 

 

55

 

7

Счетоводство на предприятието

 

 

140

40

8

Производствена практика

 

 

 

226

 

ВСИЧКО Б:

 

 

775

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

960

 

               

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.

 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ специалност ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО.

 3. Държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на държавните изпити за придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация по професията.

 5. Придобитата ТРЕТА степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

 6. Съдържанието на свидетелството за професионална квалификация е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 • Учебният план е разработен на основание Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма Б (вариант Б 15 – проект 2017г. МОН)

 • Условията и редът за организиране и провеждане на производствената практика се определя със заповед на управителя.29 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК (код-3440202)

Posted in Онлайн Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

Национална Агенция За Професионално Образование И Обучение. Данъчен и митнически посредник
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК


УЧЕБЕН ПЛАН


За професионално обучение по рамкова програма Б
степен на професионална квалификация – вторa

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 344 Счетоводство и данъчно облагане

ПРОФЕСИЯ:

код 344020 Данъчен и митнически посредник

СПЕЦИАЛНОСТ:

код 3440202 Митническо и данъчно обслужване

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:

18 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

 Индивидуална,дистанционна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА:

курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ:

Придобито право за явяване на държавни изпити; или завършено средно образование

МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ:

Лица навършили 16 години

София, 2017 година

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ

А. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1

2

3

4

 

 

I семестър

II семестър

 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

1

Здравословни и безопасни условия на труд

16

 

 

 

2

Икономика на предприятието

20

 

 

 

3

Счетоводство

20

 

 

 

4

Право

20

 

 

 

5

Обща теория на пазарното стопанство

30

 

 

 

6

Финанси

20

 

 

 

7

Обща теория на статистиката

24

 

 

 

ВСИЧКО А: 

150

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   

8

Стокознание

 

 

40

 

9

Бизнескомуникации и фирмена култура

 

 

24

 

10

Технология на митническата дейност

 

 

60

 

11

Международна търговия и международно право

 

 

30

 

12

Финансово право

 

 

30

 

13

Международни търговски плащания

 

 

30

 

14.

Производствена практика

 

 

 

236

 

ВСИЧКО Б:

 

 

450

 

 

ВСИЧКО А + Б:

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

 1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпити за втора степен на професионална квалификация.

 2. Втора степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен курс и положени държавни изпити по теория и практика на професията ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК специалност МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 3. Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се провеждат по Национални Изпитни Програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 4. Организацията на Държавните изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация се определя съгласно Държавното Образователно Изискване за системата на оценяване, а съдържанието им – съгласно Държавното Образователно Изискване за квалификация на професията.

 5. Придобитата втора степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.28 Декември 2011

ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - Код-3440202

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

Професионалното онлайн обучение

      
       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344020 - ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК

       СПЕЦИАЛНОСТ:

    • Код 3440202 - МИТНИЧЕСКО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

       КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

 • Вашето обучение започва след като получите достъп до платената интернет платформа на сайта ни - www.onlineobuchenie.com (9 месеца неограничен достъп). Там ще намерите всички електронни учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификацията. След като усвоите целия материал от съответния предмет, ще имате възможност да се самоизпитате, чрез електронен Изпитен Тест, където трябва да постигнете минимум 50% успеваемост - верни отговори, като имате право и на повторно явяване. За решаването на всеки тест разполагате със 120 минути.

 • След като преминете успешно през всички изпитни тестове по различните дисциплини, накрая се явявате на Финален (държавен), който е на живо, пред комисия. Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на финалния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.

  КАКВИ ПРЕДМЕТИ ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  3. СЧЕТОВОДСТВО
  4. ПРАВО
  5. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
  6. ФИНАНСИ
  7. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
  8. СТОКОЗНАНИЕ

  9. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ И ФИРМЕНА КУЛТУРА
  10. ТЕХНОЛОГИЯ НА МИТНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
  11. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
  12. ФИНАНСОВО ПРАВО
  13. МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ПЛАЩАНИЯ
  14. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА


  КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА
  ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН!

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ОЩЕ:


  За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва 5 скайп урока по 40 минути.

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.
  Според българското законодателство "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който 
  не е осъждан за умишлено
  престъпление от общ характер, не е лишен по съдебен ред от право да заема съответната длъжност и отговаря на изискванията за работа в данъчната и митническата администрация. Данъчните и митническите 
  служители не могат да се занимават
  с търговска дейност, нито да сключват допълнителни трудови договори, освен като 
  сътрудници в
  научни институти и преподаватели в учебни заведения.

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!


  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

  Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 МЕСЕЦА. Срокът от 9 МЕСЕЦА е максималния срок за обучение, иначе Курсът може да бъде изкаран и за по-кратък период от няколко месеца, стига да отделите достатъчно време за Вашата подготовка. Вижте повече в секция "Записване".


  КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

  Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

  ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ! ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
  ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

  КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ "ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК" - Виж повече тук!


  ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

  ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има възможност да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!

  КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?


 • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате:

  СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,

  ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


  ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
  ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 


  650 лв.


  Допълнително получавате безплатно издание на хартиен носител на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!
  "РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ"  При явяване на Присъствен Финален Изпит пред Комисия, допълнително се заплаща изпитна такса от 50 лв., която включва и издаването на съответния Сертификат.

  Всички Цени са с включено ДДС!  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ -
  ВИЖ ПОВЕЧЕ!

 оперативен счетоводител

09 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ!

Професионалното онлайн обучение

       ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

    • Код 344 - СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

       ПРОФЕСИЯ:

    • Код 344010 - ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

       СПЕЦИАЛНОСТ:

    • Код 3440101 - ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

       КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО?

 • Вашето обучение започва след като получите достъп до платената интернет платформа на сайта ни - www.onlineobuchenie.com (9 месеца неограничен достъп). Там ще намерите всички електронни учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификацията. След като усвоите целия материал от съответния предмет, ще имате възможност да се самоизпитате, чрез електронен Изпитен Тест, където трябва да постигнете минимум 50% успеваемост - верни отговори, като имате право и на повторно явяване. За решаването на всеки тест разполагате със 120 минути.

 • След като преминете успешно през всички изпитни тестове по различните дисциплини, накрая се явявате на Финален (държавен) изпит, който е на живо, пред комисия. Държавните изпити по теория и практика са ­­­в съответствие с Държавните Образователни Изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на финалния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.

  КАКВИ ПРЕДМЕТИ ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:


  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  3. ПАРИ, БАНКИ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
  4. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
  5. ПРАВО
  6. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
  7. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  8. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
  9. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
  10. СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
  11. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
  12. БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
  13. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
  14. КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)
  15. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  16. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

  КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ЗА
  ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН!


  ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ОЩЕ:


  За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва освен 5 скайп урока по 40 минути и УЕБИНАР- 4 видео урока по ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО.

  ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  За всеки, който търси допълнителна квалификация и професионално развитие в кариерата си.

  КАКВИ УМЕНИЯ ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО?

  Всеки придобил степен на квалификация по специалността
  "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" ще придобие умения:

  - да разчита, обработва, приема, съхранява всички първични счетоводни документи за извършени стопански операции
  - да съставя различни счетоводни форми и отчети
  - да ползва приложен софтуер "МИРАЖ" за въвеждане и обработка на форми и отчети
  - да попълва унифицирани стандартни форми, документи и други

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ПРОФИЛА НА УЧИЛИЩЕТО И СПЕЦИАЛНОСТТА, КОЯТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ!

  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:

  Ползване на съответните електронни учебни материали неограничено в продължение на 9 МЕСЕЦА. Срокът от 9 МЕСЕЦА е максималния срок за обучение, иначе Курсът може да бъде изкаран и за по-кратък период от няколко месеца, стига да отделите достатъчно време за Вашата подготовка. Вижте повече в секция "Записване".

  КОГА СТАРТИРА ОНЛАЙН КУРСА?

  Обучението започва веднага след като изпратите попълнено Заявление за участие в Курса, както и всичко останало, описано в секция Записване - Как да се запишете за Онлайн обучение?

  ПРЕДИМСТВА ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  ЕДИН ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ПРИ ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ! ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО!
  ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ОНЛАЙН УЧЕБНИЦИ И ОНЛАЙН ИЗПИТНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ, ВИДЕО И SKYPE КОМУНИКАЦИИ, КАКТО И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНА ИНТЕРАКТИВНА РАБОТАТА МЕЖДУ ОБУЧАЕМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

  КАК ПРОТИЧА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО?

  УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ "ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" - Виж повече тук!


  ДИПЛОМАТА ВАЖИ ЛИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ?

  ЦПО "МАРТИЛЕН ФМ" има възможност да издава допълнително "EUROPASS" приложение към Свидетелството за Трета степен на професионална квалификация, което важи в цялата Европейска общност (EUROPEAN UNION). Приложението се изкарва само при изрично искане от курсиста и се заплаща допълнително от пакетната цена за пълния курс на обучението!


  КАКВА ДИПЛОМА ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ?

 • След успешното полагане на всички необходими изпити получавате:

  СЕРТИФИКАТ - СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  ,

  ЛИЦЕНЗИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
  ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 

  650 лв.  Допълнително получавате безплатно Издание на хартиен носител, заедно с презентационен компакт диск на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - Виж повече тук!

  "КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ" (КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО)


  При явяване на Присъствен Финален Изпит пред Комисия, допълнително се заплаща изпитна такса от 50 лв., която включва и издаването на съответния Сертификат.

  Всички Цени са с включено ДДС!


  ЗАПИСВАНЕ ЗА ОНЛАЙН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ -
  ВИЖ ПОВЕЧЕ!

 оперативен счетоводител

10 Септември 2010

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - Код-3440101

Posted in Онлайн Обучение

ИНДИВИДУАЛНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ - НОВО!

САМОСТОЯТЕЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА!